Byarådet i Trelleborgs kommun bildades under våren 2000.

Byarådet är en politiskt obunden, ideell organisation vars uppgift är att tillvarata landsbygdens intressen inom kommunen. Medlemmar består av olika byalag eller föreningar inom kommunen som till rådet väljer representanter att företräda dess  intressen.

Fru Alstad är medlem i Byarådet sedan starten och är också representerat i styrelsen.   Byarådets kontaktgrupp/styrelse har ett samarbete med tjänstemän inom Trelleborgs kommun och verkar som ett remissorgan i frågor som berör landsbygden inom kommunen. Byarådets styrelse har fyra möten om året med kommundirektören där ett antal angelägna ärenden diskuteras. Exempel på ärenden som tagits upp med kommunen är hastighetsbegränsningar i byarna, VA-frågor, områdesbestämmelser, gatunamn, skolangelägenheter.

Kontaktgruppen verkar också som en naturlig kanal för de olika medlemsföreningarna att framföra olika önskemål eller synpunkter till berörda personer inom den kommunala administrationen.

Mer information om Byarådet hittar du här!